March 1, 2024

How to use BESSELK Function in Excel

Hàm Besselk của Excel tính toán các hàm Bessel đã sửa đổi , K n (x), còn được gọi là Hàm Bbol hyperbol. Đây là tương đương với các hàm Bessel , được đánh giá cho các đối số hoàn toàn là tưởng tượng.

Syntax: = BESSELK(X, N)

The BESSELK function syntax has the following arguments:

  • X    Required. The value at which to evaluate the function.
  • N    Required. The order of the function. If n is not an integer, it is truncated.

Example: Let’s look at some Excel BESSELK function examples and explore how to use the BESSELK function as a worksheet function in Microsoft Excel:

BESSELK Function - How to use BESSELK Function in Excel

Syntax:  =BESSELK(A2,B2)

Result:

BESSELK Function in Excel 1 - How to use BESSELK Function in Excel

Based on the Excel spreadsheet above, the following BESSELK examples would return:

Syntax: =BESSELK(A3,B3)
Result: 0.601907232

Syntax: =BESSELK(A4,B4)
Result: 1.624838884

Syntax: =BESSELK(A5,B5)
Result: 0.25375976

Syntax: =BESSELK(A6,B6)
Result: 0.277387804

Syntax: =BESSELK(A7,B7)
Result: 0.008291768

Syntax: =BESSELK(A8,B8)
Result: 0.25375976

Syntax: =BESSELK(A9,B9)
Result: #NUM!

Syntax: =BESSELK(A10,B10)
Result: #NUM!

Note:

  • If x is nonnumeric, BESSELK returns the #VALUE! error value.
  • If n is nonnumeric, BESSELK returns the #VALUE! error value.
  • If n < 0, BESSELK returns the #NUM! error value.
  • The n-th order modified Bessel function of the variable x is: BESSELK Function in Excel - How to use BESSELK Function in Excelwhere Jn and Yn are the J and Y Bessel functions, respectively.

READ:  How to use IMARGUMENT Function in Excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *